Újma

Újma v českém právu může být majetkového i nemajetkového charakteru. Újma na jmění se označuje pojmem škoda.Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena v §2894-2971 občanského zákoníku, pro oblast pracovněprávních vztahů v §248-275 zákoníku práce. Zvláštní odpovědnost za způsobenou újmu je stanovena advokátům v §24 zákona o advokacii, notářům v §57 notářského řádu, soudním exekutorům v §32 exekučního úřadu a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem určuje zákon č.82/1998 Sb. Ve smyslu §1 odst.1 občanského zákoníku uplatnění soukromoprávní odpovědnosti za újmu poškozeným nevylučuje samostatnou veřejnoprávní, např. trestněprávní odpovědnost škůdce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup